Super User

Super User

سرو، درختی همیشه سبز و استوار که در بیشتر مناطق ایران می روید وریشه در فرهنگ ایرانیان دارد. سرو ایرانی نماد استقامت ، آزادگی و سرفرازی مردم ایران زمین توصیف می شود که به عنوان درختی مقدس ازگذشته های دور علامت خاص ایرانیان و دراساطیر ایران نیز نمادخدای گیاهی محسوب می گشته است به گونه ای که این نقش مایه در بسیاری از معابد میترایی دیده می شود. همچنین سرو نماد اهورامزدا نیز تلقی گشته است. بنابربرخی روایات.....

چهارشنبه, 28 ارديبهشت 776 00:00

هادی لطفی

چهارشنبه, 28 ارديبهشت 776 00:00

جواد میرزایی

چهارشنبه, 28 ارديبهشت 776 00:00

توماج یوسفی

شنبه, 13 آبان 1396 00:00

سینا رضایی

سینا رضائی

شنبه, 13 آبان 1396 00:00

فریدون مردانی

فریدون مردانی

شنبه, 13 آبان 1396 00:00

عظیم مرکباتچی

عظیم مرکباتچی

شنبه, 23 مرداد 775 00:00

مهداد سیداحمدی

مهداد سیداحمدی

شنبه, 13 آبان 1396 00:00

زهرا رشیدیان

زهرا رشیدیان

شنبه, 13 آبان 1396 00:00

عاطفه محمدی

  عاطفه محمدی

شنبه, 13 آبان 1396 00:00

مرجان حمیدی

مرجان حمیدی

صفحه2 از7